Social udvikling

Handleplan for ’Legegruppen’ i Stærevængets vuggestue

 

Tema/fokus:

I denne gruppe er der et særligt fokus på sociale kompetencer og barnets alsidige personlige udvikling. Disse to områder af barnets udvikling kan ikke adskilles, idet barnets alsidige personlige udvikling, i høj grad er afhængig af socialt samspil med barnets omsorgspersoner og andre børn.

Sociale kompetencer udvikles ved at barnet er deltagende i de samspil som opstår. Det gælder for barnet om at engagere sig i lege og i aktiviteter, som giver barnet mulighed for at udfolde, udforske og erfare sig selv og de andre børn på mange måder, både kendte og nye. Dette er også vigtigt for at barnet kan gøre sig erfaringer med forskellige sociale positioner.

Når barnet oplever at kunne igangsætte eller bidrage til en leg med andre børn, så vil det give barnet selvtillid, da det her vil opleve en øget tillid til egne potentialer. Ved at eksperimentere med håndtering af modgang og af udfordringer, og samtidig udvise vedholdenhed, vil barnet også udvikle kompetencer til at kunne få indflydelse på sin egen hverdag. Barnet vil tilegne sig egenskaber, i form af at give omsorg og få omsorg og respekt og herudover også færdigheder i at kunne forhandle og argumentere, når det indgår i positive gruppefælleskaber. Barnet vil her opleve at have værdi i fællesskabet, hvilket styrker barnets selvværd.

 

Hvad vil vi opnå?

  • Positive legerelationer børnene imellem, hvor hvert barn oplever sig selv som en aktiv deltager i legen.
  • At børnene bliver mere bevidste om både egne og andres handlinger, og på den måde udvikler færdigheder for aflæsning af de sociale koder i samspillet.
  • Børnene lærer at deles, samarbejde og oplever glæde ved at lege sammen.

 

Tegn:

  • Børnene tager kontakt til hinanden.
  • Leger sammen.
  • Taler om legegruppen.
  • Tager initiativ til samspil på andre tidspunkter i hverdagen.
  • Siger tydeligt til og fra (Kropsligt og/eller verbalt).

 

Hvad skal der til?

Det skal til at starte med være sjovt og rart at være i Legegruppen, hvilket også betyder at alle børn skal føle sig set, hørt og forstået af den voksne. Derfor er det også af afgørende betydning, at den voksne er rummelig og anerkendende i samspillet med børnene og formår at se de opståede situationer i et børneperspektiv.

Det er forskelligt hvordan de enkelte børn tager initiativ og inviterer til leg. For nogle børn vil deres initiativer være forsigtige og disse initiativer kan være vanskelige for andre børn at opfange. Andre børn vil være mere direkte og kropslige, hvilket kan virke nærmest grænseoverskridende for de mere stille og forsigtige børn. I denne gruppe er det derfor i høj grad den voksnes opgave at observere og italesætte det enkelte barns initiativer og handlinger, ud fra ord, kropssprog, ansigtsmimik og opståede følelser hos det enkelte barn. På denne måde skabes et læringsmiljø der styrker barnets oplevelse og forståelse af sig selv og omverdenen, som i dette tilfælde er de andre børn i legegruppen, og medføre deltagelse i positive legerelationer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at deltagelse i leg sker på forskellige måder og at børnene ligeledes vil positionere sig forskelligt i legen. Herudover er det også nødvendigt at den voksne iagttager samspillet mellem børnene nøje og skifter position efter børnegruppens behov. Dette da der nogle gange er behov for at den voksne går forrest og igangsætter leg. Nogle gange er det også den voksnes opgave at holde sig lidt på sidelinjen og være deltagende og andre gange at holde sig i baggrunden og blot forholde sig observerende til legen.

 

Hvad gør vi?

Deltagere: 1 voksen og 3-4 jævnaldrende børn.

Tidspunkt: Formiddag ml. kl. 09.30-10.25 ?

De fysiske rammer har stor betydning for Legegruppen og derfor vil gruppen blive samlet i det bagerste rum på en af spisegrupperne, hvilket også er der vuggestuens legetøj er samlet og inddelt i kategorier i forskellige kasser. Dette har vi valgt, da det kan være en udfordring for det enkelte vuggestuebarn at rette fokus mod én legeaktivitet, når der samtidig foregår andre forskellige ting omkring barnet. I legegruppen skal der være plads til fordybelse, hvor børn og voksen ikke bliver afbrudt eller distraheret af omgivelserne, og derfor vælger vi en placering i vuggestuen, som muliggør dette.

Den voksne vil altid starte aktiviteten med at børnene bliver præsenteret for hinanden. Dette forløber sig ved at den voksne og børnene sidder i en rundkreds, eller på en sådan hvorpå det er muligt at alle kan se hinanden i øjnene. Denne præsentation er voksenstyret, hvor den voksne starter med at sidde med en bold, som gives til det første barn, som bliver præsenteret ved navn. Herefter skal det første barn give bolden videre til det andet barn, som også bliver præsenteret ved navn osv. Den voksne slutter med bolden. Dette bliver gjort for at alle børnene fra starten af føler sig set og så børnene får tydeliggjort hvem de skal være sammen med i aktiviteten.

Den voksne vil herefter give legegruppen mulighed for at vælge imellem 2-3 aktiviteter, som for eksempel en kasse med LEGO, togbane eller dyr, eller en aktivitet hvor der skal bygges med klodser eller puder. Dog vil den voksne, i opstartsperioder med en ny børnegruppe, bruge de første gange af forløbet på at introducere børnene til forskelligt legetøj og aktiviteter, som er mulige for børnegruppen af lave. Denne struktur af forløbet, med introduktion, er med til at skabe genskab, genkendelighed og tryghed hos børnene, som gør det lettere for dem, som gruppe, efterfølgende at vælge det de har lyst til at lege med og fordybe sig mere i og på den måde få medbestemmelse i hverdagen.

Når gruppen har eksisteret over en længere periode, vil den voksne gradvist udvide børnenes muligheder for aktiviteter og når samspillet og relationerne mellem børnene i legegruppen fungerer godt, bliver det hermed muligt også at ændre på de fysiske rammer. Et forhold vi dog har valgt, som ikke står til at ændre, er tilstedeværelsen af én voksen i legegruppen. Dette valg er taget på baggrund af, at børnene kun skal forholde sig til én voksen, da det primære fokus er på relationerne og samspillet børnene imellem og det sekundære fokus er mellem barn og voksen.

Som afrunding på aktiviteten/aktiviteterne i legegruppen vil børnegruppen og den voksne i fællesskab rydde op. Herefter samles børn og voksne igen i rundkreds, som ved start, hvorefter der tales lidt om hvad vi har lavet i dag. Her prøver den voksne så vidt muligt at fortælle noget om hvad hvert enkelt barn fordybede sig i af legetøj eller lignende. Herefter afrunder vi eventuelt med en sang.

 

Dokumentation:

Informativt dokumenteres arbejdet i lillegruppen ved, at vi på vuggestuens informationstavle til forældrene, skriver om dagens aktiviteter, og så vidt muligt hænger billeder op ved siden af det skrevne. Yderligere er det teamets ansvar, at der nedskrives noter over hvert forløb og de enkelte børn, som indgår i en logbog, som er tilgængeligt for hele teamet. Logbogen medbringes til vuggestuens teammøder.

Evaluering:

Vi vil i vuggestuens team løbende foretage en faglig vurdering af, om hvor vidt børnene drager nytte af aktiviteterne. Herunder indgår også en vurdering af, om børnene bliver mere trygge ved deres ophold i institutionen. Desuden gør den løbende vurdering af forløbet det muligt at justere aktiviteter, gruppesammensætning mm. undervejs.

 

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

 

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012