pædagogisk tilsyn 2020

1. SELVREGISTRERING  

Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret?  JA

Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? JA

Overholder institutionen cirkulære om barneseler? JA

Overholder institutionen reglerne for befordring af børn? JA

Overholder institutionen kravene i bekendtgørelsen om legetøjsstandard? JA

Overholder institutionen reglerne om røgfri miljøer? JA

Overholder institutionen Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner? JA

Overholder institutionen anvisninger i Fødevarestyrelsens vejledning om godkendelse af køkkener? JA

Overholder maden i institutionen de officielle ernæringsanbefalinger fra Fødevarestyrelsens vejledning? JA

Er der gennemført madvalg i institutionen indenfor de sidste 2 år? JA

Hvis institutionen er nybygget: er der et frit gulvareal på 3 m2 pr. barn i vuggestuen og 2 m2 pr. barn i børnehaven? Ovenstående spørgsmål er ikke relevant

Har institutionen udarbejdet og offentliggjort en pædagogisk læreplan med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, de seks styrkede læreplanstemaer og mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring? JA

Indsæt link til institutionens pædagogiske læreplan. Læreplanen skal offentliggøres på institutionens hjemmeside. Der indsættes et link til det sted på hjemmesiden, hvor læreplanen er offentliggjort. www.staerebo.dk 

Hvor mange pædagogiske dage (dage hvor hele personalegruppen er samlet i udviklingsøjemed) har I afholdt i det forløbende år? 2

 

Er der gennemført en APV i institutionen indenfor de sidste 2 år? NEJ

Er der særlige sundhedsmæssige problemstillinger i jeres institution? JA - CORONAPANDEMIEN 

Overholdes reglerne for medicinhåndtering? JA

Overholder institutionen lovgivningen for journalisering, arkivering og brug af netværksdrev? JA

Har I sikret, at der er lavet arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for jeres faremærkede produkter? JA

Har institutionen en beredskabsplan? JA

Gennemføres der to årlige brandøvelser i institutionen? NEJ

Følges brandøvelserne op af en skriftlig evaluering? NEJ

 

 

2. FAGLIG DIALOG

Generelle informationer om institutionen, der er relevante i forhold til tilsynet fx lederskift, fusion, genhusning eller lignende.

 

 

SOCIALE RELATIONER - BARN/VOKSENKONTAKTEN

Indsats - Vedligehold indsats

Begrundelse: Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. Stærebo's pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke. Ligeledes indskrives særlige opmærksomheder fra den faglige dialog.

Der observeres generelt en god, rar og rolig stemning og atmosfære i institutionen. Det observeres at alle voksne smiler og har god øjenkontakt med børnene, de voksne viser børnene gennem leg/aktivitet og den måde de organisere/fordeler/placerer sig i rummet, at de gerne vil dem og være sammen med dem. Medarbejdere står ved siden af børn og støtter dem i at finde nye måder at tilgå aktiviteter således børnene ikke bliver usikre. Der observeres kun et barn der græder og her er der straks en voksen der stiller sig til rådighed ved barnets side.

Der observeres gode involverende aktiviteter for børn hvor det er synligt at medarbejdernes roller er afstemt, således er medarbejdernes roller i aktiviteter velplanlagt og forberedt, det er også planlagt og processuelt tilrettelagt hvad børnene skal udbytte kan være, justeringer afstemmes med børnene. Her ses det at medarbejderkontakten til børnene er velafbalanceret til all, desuagtet at der opstår situationer hvor børn bliver usikre og ikke kan følge medarbejderen, denne afstemmer sig straks efter barnet. Medarbejderne er trygge ved rollerne i den organisering de har valgt og det er tydeligt i observationerne at alle børn får kontakt til en medarbejder. Der handles både proaktivt/forebyggende og aktivt pædagogisk i arbejdet med børnene. Det observeres tydeligt hvorledes hvordan børn og medarbejdere er samlet i små grupper, her ses hvorledes strukturen og voksenorganiseringen understøtter muligheden for positiv voksenkontrakt, bl.a. gennem følelsesmæssig afstemning med det enkelte barn.

Der observeres tydelige overgange fra en aktiviteter til rutiner, det observeres at overgangene leges/synges i gang og at de voksne guider og tilbyder deres hjælp, hvis børnene har behov for det. Der observeres fine samspil i hele institutionen mellem børn og voksne, hvor den voksne viser, at barnets perspektiv er forstået hvis barnet udtrykker usikkerhed eller tager initiativ.

Det er tydeligvis gode pædagogiske håndværkere der arbejder velorganiseret-veltilrettelagt og afstemt sammen med børnene.

Der observeres i store træk ingen voksen-voksen dialog, dette ses kun kort to gange i forbindelse med afstemning af handlinger. Konsekvent observeres det, at de voksnes engagement og opmærksomhed i institutionen er rettet mod børnene, snarere end mod kollegaerne.

Det vurderes ud fra ovenstående observationer og pointer fra tilsynsdialogen, at Stærebo har arbejdet med pejlemærket og at dette er konsekvent er synligt i børnenes hverdag.

 

INKLUSION OG FÆLLESSKAB

Indsats - Vedligehold indsats

Begrundelse: Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. Stærebo's pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke. Ligeledes indskrives særlige opmærksomheder fra den faglige dialog.

Det kan ses i læreplanen at institutionen at har opstillet mål for, hvordan de vil arbejde med inklusion og fællesskaber og det observeres at der i forbindelse med dette pejlemærke at det konsekvent er planlagt hvorledes børnenes deltagelse understøttes af medarbejderne i de vokseninitierede børnefællesskaber.

Det observeres også hvorledes medarbejdere konsekvent understøtter de børn der er udfordret eller udfordres af fællesskaber, således børnene får mulighed for deltagelse i et børnefællesskab.

Det observeres særligt at der er en tydelig og genkendelig struktur i dagligdagen i forhold til hvad der skal ske for børnene og dette i hele institutionen, medarbejderne deltager, guider og børnene der også inddrages i rutiner, så vidt sundhedsfaglige forskrifter giver mulighed, som fx måltid, håndvask, garderobe.

Der er mange legemuligheder i institutionen og der er så langt de sundhedsfaglige retningslinjer tillader det, fint med legetøj, legeområder og bøger til rådighed for børnene. Der observeres en god balance mellem børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter overdagen. Generelt observeres der mange mindre børnefællesskaber med positive barn-barn relationer - f.eks. er der på legepladsen i den ene børnehaveafdeling flere børnegrupper der leger uden at medarbejdere deltager, men hvor de træder til når der er behov for at understøtte børnenes leg i fællesskabet.

Det observeres generelt at medarbejdere er i kontakt med børnefællesskaberne hvor de understøtter og aktivt deltager. Der ses ikke børn der går rundt formålsløst alene.

Institutionen fortæller at der er lagt individuelle handleplaner for, hvordan børn med særlige behov inkluderes i fællesskabet, og handleplanerne omsættes i den daglige pædagogiske praksis. Institutionen samarbejder systematisk med supportteamet om at skabe et inkluderende miljø for alle børn i institutionen. 

Det vurderes ud fra ovenstående observationer oh pointer fra tilsynsdialogen, at Stærebo har arbejdet målrettet med pejlemærket, så det er synligt i børnenes hverdag.

 

SPROGINDSATSEN

Indsats - Tilpas indsats

Begrundelse: Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. Stærebo's pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke. Ligeledes indskrives særlige opmærksomheder fra den faglige dialog.

Der er arbejdet med at skabe rum i rummet og legemiljøer. Der er sat begrænset mængde legetøj frem inden for de rammer institutionen vurdere de sundhedsfaglige retningslinjer tillader.

På stuerne og på legepladsen har både børn og medarbejdere fordelt sig i legemiljøerne, hvilket understøtter dialoger og samtaler. Der observeres både ved aktiviteter og måltid medarbejdere der bevidst udvider og strækker barnets sprog ved f.eks. at stille åbne og nysgerrige spørgsmål, samtalerne udvikler sig og inddrager flere børn der sammen med medarbejderen udforsker emnet. Men det observeres også at der er medarbejdere der er usikre på hvorledes de skal føre en undersøgende og udforskende dialog med børnene og dermed tage de ti sprogstrategier anvendelse i samtalen med børnene. Der observeres i vuggestuen en tydeligere sproglig praksis med sanglege tydelige sproglige markører mellem aktiviteter, der leges meget med sproget og synges sanglege. Det ses at medarbejderne leger med børnenes sproglige forståelse bl.a. ved at bruge elementer fra de ti sprogstrategier. Men det ses også at der i både vuggestue og børnehave er varieret praksis. Dette giver sig udslag i voksen der ikke griber chancen i det oplæg børnene kommer med i samværet børnene bliver overhørt, men også observeres der passive medarbejdere som ikke indgår særlig aktivt i dialogen med børnene.

Generelt observeres det i hele institutionen, at børnene fordeles i mindre grupper, og at denne struktur understøtter muligheden for gode dialoger mellem børn og medarbejdere.

Institutionen fortæller at alle børn i den ene afdeling sprogvurderes, men at dette udføres fagligt skønsmæssigt i den anden afdeling. Der arbejdes efterfølgende med handlingsplaner på de børn der har behov. I øvrigt indgår medarbejdernes vurderinger af børnenes sproglige kompetencer i det løbende arbejde med børnenes trivsel.

Det fortælles også at den samlede sprogpraksis foldes ud i alle institutionens aktiviteter, institutionen har valgt at alle aktiviteter skal indeholde en sprogpraksis der følger de indsatser der er aftalt i følge handlingsplaner der er aftalt for børn på fokuseret/særlig indsats, hvilket observationerne generelt underbygger.

Det vurderes ud fra ovenstående observationer og pointer fra tilsynsdialogen, at Stærebo har arbejdet med pejlemærket, men at dette ikke har slået konsekvent igennem i hele institutionen, så det er synligt i alle børns hverdag.

 

FORÆLDRESAMARBEJDE

Indsats - Vedligehold indsats

Begrundelse: Nedenstående er et udpluk af popinter, fra tilsynsdialogen ift. Stærebo's pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke. Der er ikke foretaget observationer af praksis inden for pejlemærket.

Institutionen fortæller at der er opstillet konkret mål for, hvordan de arbejder med forældresamarbejdet og partnerskabet. At institutionen i samarbejde med forældrebestyrelsen defineret, hvordan de forstår forældrepartnerskab, og forældrepartnerskabet understøttes i praksis (ved f.eks. højt informationsniveau, forventningsafstemning mellem forældre og institution mv.).

Det fortælles at der er et tæt og ligeværdigt forældresamarbejde hvor forældrene inddrages som en ressource i forhold til barnets trivsel og udvikling, fx igennem handleplansarbejdet med alle børn. Og at institutionen har en god praksis med vejledning af forældre i forhold til barnets læring, sproglige og motoriske udvikling, og kan beskrive, hvilke forskel deres forældresamarbejde gør for børnene. F.eks. gives der forældrelektier til forældre hvis børn er på særlige handleplaner her inddrages også al den viden institutionen har om barnets trivsel.

Forældrerepræsentanten fortæller i den faglige dialog at forældre oplever sig inddraget i alle aspekter af deres barns liv i institutionen.

Forældre og institution fortæller i den faglige dialog at der er skabt rammer for en løbende dialog og vidensdeling i hverdagen, såvel som ved planlagt samtaler, ,med forældrene om deres barns trivsel, udvikling og læring. Alle børn har en "handleplan" (barnets bog) som forældrene er inddraget i.

der er struktur for samarbejdets forløb i hele barnets cyklus i institutionen. så når personalet eller forældrene bliver opmærksomme på, at barnet ikke trives, ikke lærer det der er/har fokus på eller ikke udvikler sig alderssvarende, etableres der tæt systematisk samarbejde mellem institution og forældre.

Generelt møder mage forældre op til forældremøder, f.eks. mødte 100% op til børnehavens forældremøder. Institutionen involverer forældrene gennem forskellige processer på møderne, bl.a. gennem gruppearbejde samt lege og spil.

Det vurderes ud fra ovenstående dialoger og pointer, at Stærebo har arbejdet med pejlemærket og at dette har sat sig tydelige spor i praksis.

 

SAMMENHÆNG OG OVERGANGE

Indsats - Vedligehold indsats

Begrundelse: Der er ikke foretaget observationer inden for nærværende pejlemærke. Nedenfor er angivet de vigtigste opmærksomheder fra den faglige dialog.

Institutionen fortæller, at man arbejder systematisk med fælles tilgang til børn, der begynder i institutionen.

Der er fokus på, at børn og forældre skal opleve en tryg overgang fra hjem til institution. Dette sikres bl.a. ved at der tages udgangspunkt i den enkelte families behov ift. indkøring - f.eks. ved at følge barnets rytme til det er kørt ind i institutionen. Institutionen arbejder ind imellem sammen med familiens sundhedsplejerske i overgangen fra hjem til institution. Det opleves som værdifuldt for at barn og forældre hurtigt kan falde til i institutionen.

Om dagligdagens overgange (mikroovergangene) fortæller institutionen, at man er organiserer og strukturerer disse, så det gode relationsarbejde understøttes f.eks. i de mindre grupper og i de mere strukturerede dele af dagen. Ligeledes forsøger man at være ekstra opmærksom på, om der er nogle børn, der skal have særlige beskeder eller omsorg ved overgange. Det ses i observationen at medarbejderne arbejder bevidst med disse mikroovergange for styrke fællesskabet i børnegruppen.

Der er udarbejdet aftaler og arbejdes med hvad barnet gerne skal kunne ved skolestart, denne indsats præger planlægningen af arbejde med de største børn i storbørnsgrupperne.

Institutionen deltager i de forskellige møder og arrangementer ifølge samarbejdsaftalen for stærkt samarbejde og udarbejder vidensoverdragelse til de relevante skoler som også besøges, der er et tæt samarbejde med forældre om den kommende skolegang.

Det vurderes, at Stærebo arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børnenes dagligdag. Pejlemærket er ligeledes en del af den pædagogiske planlægning.

 

KRAV OM REFLEKSION OG METODISK SYSTEMATIK I DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS

Indsats - Vedligehold indsats

Begrundelse: Nedenstående er et udpluk af pointer, fra tilsynsdialogen ift. Stærebo's pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke. Der er ikke foretaget observationer af praksis inden for pejlemærket.

Institutionen fortæller i den faglige dialog at der er løbende drøftelser i personalegruppen af metoder, der er en formel og systematisk tilgang dette, men der gives også systematisk kollegial sparring på det metodiske arbejde. Der arbejdes systematisk i årshjul med at drøfte børnenes udvikling og pædagogiske udvikling ift. børnene, der er opstillet mål for arbejdet og beskrevet ønsket effekt for børnene. I dette arbejde indgår en systematisk brug af trivselsdokumentet der er udarbejdet for hvert barn (barnets bog).

Det pædagogiske arbejde med børnene og effekten deraf evalueres systematisk ud fra det evalueringsværktøj der følger med certificeringen i Idrætspædagogik. I arbejdet med det pædagogiske miljø indgår sparring med ledelse-kollegaer-forvaltningens support således de handleplaner der udarbejdes afspejler al den faglige input der bidrages med.

Institutionen fortæller at arbejdet med at skabe en rød tråd i det pædagogiske arbejde i hele institutionen, har taget rigtig fart i forbindelse med den aktuelle lederuddannelsen lederteamet har gennemført sammen. Der er kommet meget fælles fokus på hvad kerneopgaven er, dette afspejles i den meget samstemte praksis der er i hele institutionen. hvor den vedholdne iagttagelse og refleksion af praksis er en vigtig del.

Det vurderes ud fra ovenstående dialoger og pointer, at Stærebo har arbejdet med pejlemærket og at dette har sat sig tydelige spor i praksis.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i januar måned. de to sammenhængende dage anvendes til vores pædagogiske dage, hvor evaluering, refleksion, udvikling, m.v. af vore idrætspædagogiske praksis sker!

Ved alle søgn- og helligdage er der heller ikke åbent.

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

 

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

 

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38168186

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474