Pædagogisk tilsyn 2017

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune – 2017

 

Institution: Stærebo

Institutionsleder: Arne Bo Nielsen

Tillidsrepræsentant: Malene Hansen

Afdelingsleder: Christina Dyrstrand Hansen

Netværk: NB 3

Netværkskoordinator: Mette Bartholin

Dato for tilsynsbesøget: i Stærevænget 08.03.2017 og i Tagensbo 03.03.17

Pædagogisk konsulent: Vibeke Kim Chae Ellekilde

Sidste tilsynsbesøg: August 2015

                                                                                                
Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

 1. Sociale relationer – barn/voksen kontakten  

”Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag – og udsatte børn og unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse”

Temaer der blev drøftet:

 • Institutionen er i gang med at implementere Stærebos fælles pædagogiske værdier og principper.
 • Institutionens nøgleord i forhold til værdierne er bl.a. gensidig respekt, ligeværdighed og tillid. Pædagogisk idræt. God dialog, fælles ansvar, barnets nærmeste udviklingszone, medbestemmelse og indflydelse, Kulturelle forskelle ses som et potentiale. Anerkendelse, inklusion, flow og personlige kompetencer  er begreber som er til løbende debat.

           Institutionens ambition er forsat at udvikle en ”højkvalitetsinstitution”.

 • Institutionen arbejder med åbne døre og børnene kan frit vælge hvor de vil lege og hvem de vil lege med. De voksne følger børnene. Alle de voksne har alle børn og alle børn har alle voksne.
 • Institutioner har i deres pædagogiske læreplan beskrevet hvordan de arbejder med sociale relationer i de to læreplanspunkter: alsidige personlighedsudvikling og sociale kompetencer med mange gode eksempler. Udgangspunktet er bl.a. nærvær, god tid, dialog og møde barnet i øjenhøjde.
 • Institutionen sikrer, at alle børn ses og at alle børn er i god positiv voksenkontakt, ved at der arbejdes med individuelle handleplaner for alle børn. Der opstilles mål for det enkelte barns trivsel og udvikling. Alle institutionens medarbejder kender alle børn og er forpligtiget til at følger den individuelle handleplan. Der er en tovholder på alle handleplaner, men alle medarbejder kender handleplanerne.
 • Institutionen arbejder blandt andet med en matrix model og handleplansbeskrivelser som sikrer, at alle børn bliver ses og er i god trivsel.
 • Institutionen har ikke implementeret det obligatoriske trivselsvurderingsmateriale ”Tidlig Opsporing” – og ønsker heller ikke at arbejde med dette materiale - da ovenstående metoder de selv arbejder med, opleves som et bedre redskab.
 • Institutionen planlægger og evaluere det daglige arbejde med relationer på de daglige morgenmøder, pædagogmøder som afholdes løbende (efter hvad der giver mening ift. børnene).
 •  

Indsats: Tilpasning af indsats

Anbefaling:

At institutionen implementerer det obligatoriske trivselsvurderingsmateriale ”Tidlig Opsporing”.

At institutionen gennemlæser og revidere beskrivelsen af det pædagogiske arbejde på institutionens hjemmeside. F.eks. under værdier (fælles værdigrundlag for Stærebo) hvor institutionen beskriver at de tager udgangspunkt i den pædagogiske perspektivplan - som ikke længere er kommunes udgangspunkt og som blev erstattet at pejlemærkerne – og f.eks. i den pædagogiske læreplan: arbejdet med sproget er ikke ifølge folkeskolelovens §4a men derimod ifølge dagtilbudsloven § 11. (§4a nævnes flere steder i den pædagogiske læreplan).

 

 

 1. Inklusion og fællesskab

”Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central”

Temaer der blev drøftet:

 • Institutionen har en løbende debat om begrebet inklusion.
 • Et af institutionen pædagogiske principper er ”at møde børnene og hinanden ligeværdigt, anerkendende, inkluderende og positivt ”.
 • Institutionen arbejder med ”åbne døre” og børnene kan frit vælge hvor de vil lege og hvem de vil lege med. De voksne følger børnene. Alle de voksne har alle børn, og alle børn har alle voksne.
 • Institutionen har i den pædagogiske læreplan under ”sociale kompetencer” beskrevet hvorledes de arbejder med venskaber og fællesskaber ved bl.a. at støtte op om børnenes leg, lære børnene at tolke udtryk og kropssprog, løse konflikter m.m.
 • I Stærebo defineres og iagttages et barns udsathed ved f.eks. afvigelser fra normaludviklingen – og dette kalder på reaktioner i personalegruppen. Udsathed kan også ses f.eks. hvis der i barnets familie er forskellige udfordringer. Udsathed set også i institutionens hverdag – personalet er f.eks. meget opmærksomme på de skift der er mellem forskellige aktiviteter, som også for nogen børn kan skabe en udsat position.
 • Institutionen har i deres pædagogiske læreplan udarbejdet et særligt afsnit om arbejdet med udsatte børn. Her er også beskrevet mål, forudsætninger og handleveje i arbejdet med udsatte børn.
 • Hvis institutionen er bekymret for et barns udvikling og/eller trivsel inddrages forældrene altid i et udvidet forældresamarbejdet.
 • Hvis institutionen er bekymret for et barns udvikling og/eller trivsel, søger institutionen råd vejledning og inddrager den tværfaglige supportfunktion. Evt. udarbejdes der også en underretning til socialforvaltningen.
 • Institutionen har et ønske om at få etableret et antal basispladser og har dels været i dialog med basispladskonsulent Jan Sander Larsen om dette, dels har leder og 4 pædagoger været på kommunes introduktionskursus for nye medarbejder i basispladsinstitutionerne.
 • Indsatsen om inklusion og fællesskab evalueres dels på personalemøder dels løbende i forhold til forskellige situationer der opstår i praksis.
 • Institutionen modtager Sociale normeringer:tilsammen 1.212.589 kr. – Institutionen har foreløbig en plan om at ressourcerne skal anvendes til ekstra personaleressourcer og til kompetenceudvikling.
 • Stærevænget: 503.004 kr. + 129.073 kr. - Tagensbo: 419.170 kr. + 161.342 kr.
 • Institutionen (begge afdelinger) skal deltage i ”Tidlig Indsats” – men havde ikke mulighed for at deltage i introduktionen af selvevalueringsopgaven. Institutionens leder har været i dialog med områdechefen om denne udfordring og aftalt et introduktionsforløb ved et personalemøde 23. marts.
 • Institutionen har ikke fundet det nødvendigt at deltaget i kurserne ”Fri for Mobberi”.

 

Indsats: Vedligeholdelse af indsats

Anbefalinger:

At institutionen definerer og nedskriver inklusionsarbejdet, både generelt og specifikt i forhold til institutionens idrætspædagogiske profil.

At institutionen er opmærksom på, at der først skal udarbejdes en handleplan for anvendelsen af de sociale normeringer, når der i institutionen dels har været en vurdering af det pædagogiske læringsmiljø med KIDS, en selvevaluering med samme materiale (skal foretages en pædagog fra de 2 afdelinger) og at der efterfølgende har været møder i institutionen om dette. 

 

 1. Sprogindsatsen

”Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog”

Temaer der blev drøftet:

 • Institutionen har i den pædagogiske læreplan beskrevet hvorledes de arbejder dels med sprogvurderingerne dels med sprogindsatsen.
 • Institutionen har mange børn der har en anden etisk og sproglig baggrund end dansk.
 • I Tagensbo er der ca. 90 % af børnene der har en anden etnisk og sproglig baggrund end dansk - og i Stærevænget er der ca. 40 %.
 • Institutionen har fået mange nye medarbejdere - i Tagensbo er hele personalet, på nær en medarbejder, udskiftet. De nye medarbejdere kan formentlig profiterer af en kvalificering i forhold til sprogstimulerende metoder, andetsprogsdidaktik og forældresamarbejde med etniske minoritetsfamilier.
 • Institutionen anvender mange metoder og tiltag i forhold til sprogindsatsen: Sætte ord på handlinger og følelser, inddrager skriftsproget, læser bøger, synger og leger sanglege, musik, bruger rim og remser, forskellige spil, sprogposer, hånddukker, teater m.m.
 • Endvidere arbejdes med særlige sproglegegrupper for børn som har behov for en ekstra sprogstimulerende indsats.
 • Da børnesammensætningen er forskellig i de 2 afdelinger - sprogvurderes der også forskelligt i de to afdelinger. Alle børnene i Tagensbo bliver sprogvurderet - både de 3 årige og 5 årige børn, mens der i Stærevænget kun sprogvurderes børn efter en konkret vurdering / formodning om at barnet kan have behov for en ekstra sprogstimulerende indsats.
 • Institutionen har 4 sprogansvarlige pædagoger. Det er de sprogansvarlige der sprogvurderer børnene. Efterfølgende bliver hele personalegruppen orienteret om sprogvurderingens resultater og bliver inddraget i de individuelle handleplaner.
 • Der arbejdes med individuelle handleplaner for alle børn. Der opstilles mål for det enkelte barns trivsel og udvikling herunder også barnet sproglige udvikling. Alle institutionens medarbejder kender alle børn og er forpligtiget til at følger den individuelle handleplan i det daglige pædagogiske arbejde og samarbejde med forældre.
 • Forældrene bliver involveret i sprogarbejdet, ved at de får opgaver med hjem, som de skal stå for sammen med barnet f.eks. krav om at læse/synge /spille med barnet og sætte ord på deres handlinger i hjemmet.
 • Institutionen evaluerer deres sprogindsats, dels på personalemøderne dels løbende på de forskellige samarbejdsmøder der afholdes.
 • Institutionen har ikke været inviteret til områdets sprogindsats for de kommende skolestartere    
 •  
 •  
 • (5 årige børn der har scoret under 15 i sprogvurderingen).

Indsats: Tilpasning af indsats

Anbefalinger:

At institutionen reviderer afsnittet om sprog med henblik på ajourføring i forhold til gældende lovgivning og krav.

At institutionen indskriver det sprogpædagogiske perspektiv i den idrætspædagogiske profil.

At institutionen inddrager sprogvejlederen med henblik på viden om andetsprogsdidaktikken hos de seneste ansatte pædagoger.

At institutionen afklarer kompetenceudviklingsbehovet i hele personalegruppen / specifikt de nye ansatte medarbejdere i forhold til nye sprogstimuleringsmetoder, andetsprogsdidaktikken samt samarbejde med etniske minoritetsfamilier.

At institutionen undersøger på BUF Akademi, dels om der kan søges relevante kurser om de nævnte temaer, dels om der er mulighed for fælles ”inhouse”læringsforløb for hele personalegruppen eller evt. flere medarbejdere fra de øvrige institutioner i netværket.

 

Forældresamarbejde / forældrepartnerskab

”Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab”

Temaer der blev drøftet:

 • Institutionen har i deres fællesværdigrundlag beskrevet at de ønsker: ”at skabe en atmosfære af gensidig respekt for det enkelte menneske, samt ligeværdighed og respekt så alle børn, forældre og personalefølers sig bekræftet, set, hørt og forstået”. Og: ”vi vil skabe en god dialog mellem forældre og personale, for der igennem at sikre barnets optimale udvikling og trivsel.
 • Institutionen har mange børn der har en anden etisk baggrund end dansk.
 • I Tagensbo er der ca. 90 % af børnene der har en anden etnisk baggrund end dansk - og i Stærevænget er der ca. 40 %.
 • Institutionen har fået mange nye medarbejdere ca. 50 % af personalet er nye - i Tagensbo er hele personalet, på nær en medarbejder, udskiftet. De nye medarbejdere kan formentlig profitere af kvalificering i forhold til forældresamarbejde med etniske minoritetsfamilier.
 • Institutionen har aftalt en fast ramme for samtaler med forældrene. Forældrene tilbydes en årlig samtale, og flere hvis der opstår behov for dette. Før samtalen udfylder både forældrene og pædagogen et skema, som danner udgangspunkt for samtalen.
 • I forbindelse med barnets start i institutionen er der aftalt en fast indkøringsprocedure, samt møder i den forbindelse.
 • Hvis institutionen er bekymret for et barns udvikling og/eller trivsel, inddrages forældrene altid i et udvidet forældresamarbejdet.
 • Forældrene bliver involveret i sprogarbejdet, ved at de får opgaver med hjem som de skal stå for sammen med barnet f.eks. krav om at læse/synge /spille med barnet og sætte ord på deres handlinger i hjemmet.
 • Institutionen har en god daglig kontakt og kommunikation med alle forældrene.
 • Der er et godt og fornuftigt samarbejde med bestyrelsen indenfor de rammer og regler der er. Lederen har en god løbende dialog med bestyrelsesformanden og -næstformand.
 • Forældresamarbejdet er beskrevet flere steder i det pædagogiske arbejdsgrundlag og på hjemmesiden og kan med fordel samles et sted på hjemmesiden – institutionens værdier og principper i forhold til forældresamarbejdet kunne indskrives samme sted.
 • Hvis institutionen samler alt om forældresamarbejdet, vil det give et bedre overblik og bedre muligheder for at evaluerer forældresamarbejdet.    
 •  
 •  
 •  

 

Indsats: Tilpasning af indsats

Anbefalinger:

At institutionen udarbejder et samlet dokument om forældresamarbejdet, som lægges på hjemmesiden.

At institutionen beskriver og indskriver de værdier og principper der er aftalt vedr. forældresamarbejdet.

At institutionen evaluerer forældresamarbejdet - ca. hvert andet eller tredje år - og gerne med inddragelse af bestyrelsen / og evt. en mindre tilfredshedsundersøgelse.

At institutionen afklarer personalets kompetenceudviklingsbehov ift. forældresamarbejde med etniske minoritetsfamilier (Inddrag evt. integrationsvejleder).

 

 1. Sammenhæng og overgange

”Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang”

Temaer der blev drøftet:

 • Til barnets institutionsstart i vuggestuen, har institutionen udarbejdet en indkøringsplan med fokus på barnets alsidige og personlige kompetencer.
 • Institutionen har aftalt samarbejdet omkring barnets overgang fra vuggestue til børnehave. Der afholdes et møde hvor forældre og pædagoger fra henholdsvis vuggestue og børnehave deltager, og hvor erfaringerne og barnets handleplan bliver overleveret.
 • Institutionen deltager i” stærkt samarbejde” sammen med de omkringliggende institutioner og både i forhold til Grøndalsvænge Skole og Tagensbo Skole.
 • Flere af institutionens børn indskrives dog på forskellige privatskoler.
 • I ”stærkt samarbejde” er der aftalt hvorledes vidensoverdragelse mellem institutioner og fritidshjem / skole skal ske. I år har der i området været et pilotprojekt om elektronisk vidensoverdragelse, som institutionen dog ikke har deltaget i – i stedet har institutionen arbejdet videre med de vidensoverdragelsesskemaer som de selv har udarbejdet.
 • Institutionen peger på, at det i forhold til ”stærkt samarbejde” ville give mere mening, hvis det - i stedet for at det er institutionens leder - er de pædagoger der arbejder med de kommende skolestartere, der indgår i ”stærkt samarbejde”.
 • Institutionen har andre tilgange til emnet og har derfor ikke ønsket at inddrage ”Fri for Mobberi”- materialet til understøttelse af den røde tråd og fælles sprog, om venskaber, fællesskab og konfliktløsning, i forhold til overgangs-arbejdet ved skolestarten – og institutionen har derfor ikke haft nogen medarbejdere med på ”Fri for Mobberi” - kurserne.
 • Institutionen planlægger og evaluere arbejdet med overgange i ”stærkt samarbejdsregi”.
 • Institutionens eget samarbejde om sammenhænge (den røde tråd), de forskellige overgange og skift der er i hverdagens aktiviteter - kan med fordel beskrives og dette vil gøre det nemmere at evaluere praksis om dette pejlemærke.
 • Institutionen er meget opmærksomme på de skift der er mellem forskellige aktiviteter der er i dagligdagen som for nogen børn kan skabe en udsat position – personalet har forskellige pædagogiske strategier for hjælpe børnene med de forskellige skift og er også opmærksomme på at børnene ikke bliver ”parkeret” i ventepositioner

 

Indsats: Vedligeholdelses af indsats

Anbefalinger:

At Institutionens eget samarbejde om sammenhænge (den røde tråd), de forskellige overgange og skift der er i hverdagens aktiviteter, beskrives. Dette vil gøre det nemmere at evaluere praksis om dette pejlemærke.

  

 1. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogi­ske praksis

”Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der – på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børne- og unge-gruppe og øvrige lokale forhold”

Temaer der blev drøftet:

 • Institutionen planlægger og evaluere det daglige arbejde på de daglige morgenmøder og på pædagogmøder som afholdes løbende (alt efter hvad der giver mening i forhold til børnene).
 • Institutionen har som udgangspunkt for planlægningen udarbejdet et matrix-handleplans- skema. Desuden udarbejdes der handleplaner for alle børnene individuelt, som der løbende følges op på.
 • Institutionen har en meget struktureret hverdag med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone.
 • Institutionen har fastlagt årsnorm, hvor hver medarbejder har 35 timer om året afsat til diverse møder uden for institutionens åbningstid. Derudover er der faste møder som personalemøder, teammøder m.fl.
 • Der er faste dagsordens punkter på de forskellige møder f.eks. opdatering / opsamling på handleplaner.
 • Institutionen har udarbejdet et årshjul med de forskellige møder og aktiviteter dette sker i MED udvalget én gang årligt samt evalueres én gang årligt.
 • Institutionen beskriver i den pædagogiske læreplan mange forskellige dokumentationsmetoder: Billeder / foto - Logbøger / dagbøger - Beskrivelser på fælles infotavler - Tegninger - Billeder på tv - skærmen - Iagttagelser - Børnenes kreative produkter og Handleplaner.
 • Institutionen beskriver også de forskellige metoder de anvender til evaluering. Afhængig hvad der skal evalueres bruges der forskellige metoder til evalueringen f.eks. : Dialog, refleksioner, Iagttagelser, Drøftelser i personalegruppen, Samtaler med børnene, Revidering af handleplanerne.
 • Der evalueres dels på P-dage og personalemøder dels løbende i dagligdagen, hvor det giver mening.
 • Til refleksionsarbejdet anvendes der ikke en forudbestemt metoder men der arbejdes med åbne spørgsmål hvor primært leder og afdelingsleder med de åbne spørgsmål prøver at udfordre / skabe forstyrrelse i dialogen.
 • Institutionen har ikke implementeret det obligatoriske trivselsvurderingsmateriale ”Tidlig Opsporing” – og ønsker heller ikke at arbejde med dette materiale - da den metode de selv arbejder med, opleves som et bedre redskab.
 • Institutionen har inviteret den pædagogiske konsulent med til et personalemøde for at fortælle dels lidt generelt om tilsynskonceptet der har udgangspunkt i pejlemærkerne, dels en gennemgang af institutionens eget tilsyn.

 

Indsats: Tilpasning af indsats

Anbefalinger:

At institutionen implementerer det obligatoriske trivselsvurderingsmateriale ”Tidlig Opsporing”.

At institutionen vælger en eller flere gode metoder til evaluering, for at sikrer kvalitet i evalueringen.

At institutionen indarbejder mere systematik i evalueringen, som er synligt for omgivelserne.

At institutionen med fordel kan integrerer elementer fra SMTTEmodellen i deres matrixhandle-plansskema, bl.a. med indskrivning af hvordan der dokumenteres og evalueres,

Den pædagogiske konsulent fremsender et enkelt SMTTE skema / skabelon til inspiration.

  

Evaluering af den pædagogiske læreplan (0-5 år)

 1. Den pædagogiske læreplan skal først evalueres i 2018.

1) Alsidig personlig udvikling

2) Sociale kompetencer

3) Sproglig udvikling

4) Krop og bevægelse

5) Naturen og naturfænomener

6) Kulturelle udtryksformer og værdier

 

 • Hvilke af læreplanstemaerne har institutionen haft fokus på i arbejdet med de pædagogiske læreplaner de sidste to år?(Sæt kryds)
 • Vurder i hvor høj grad I har nået de mål i fastsatte indenfor hvert af de læreplanstemaer (I har beskæftiget jer med): Slet ikke – I mindre grad – I nogen grad – I høj grad

 

Temaer der blev drøftet:

 • Hvordan har personalet evalueret de pædagogiske læreplaner?
 • Hvad har de to års indsatser givet anledning til af forandringer i jeres praksis?Hvad har de to års arbejde med børnemiljøperspektivet givet anledning til af forandringer i jeres praksis?
 • Hvordan har I arbejdet med børnemiljøperspektivet?
 • Hvilke dokumentationsmetoder har I brugt?
 • Beskriv hvilken betydning har arbejdet med den pædagogiske læreplan haft for børnenes læring og udvikling?
 • Hvordan har I inddraget forældrebestyrelsen og forældrerådet i arbejdet med de pædagogiske læreplaner?
 • Hvordan indgår evalueringen i planlægning af næste periodes arbejde med de pædagogiske læreplaner?

 

Opfølgning

Opfølgning – her kan den pædagogiske konsulent notere særlige forhold, aftaler der er indgået eller lignende.

Status:

0 Pejlemærker i behov for ny/ændre indsats

4 Pejlemærker i tilpasning af indsats

2 Pejlemærker i vedligehold af indsats

 

Dokumenter fra institutionen som indgik i dialogen på tilsynsbesøget:

·       Tilsynsrapport fra 2015 / 2016

·       Diverse dokumenter hentet fra institutionens hjemmeside:

·       Fælles værdigrundlag for Stærebo

·       Pædagogiske principper

·       Handleplan for sociale normeringer for 2016

·       Fra afdelingen Stærevænget indgik:

v Principper for pædagogisk idræt

v Sprogindsatsen

v Indkøring af nye børn i vuggestuen

v Handleplan for motorik…

v Handleplan for natur …

v Læreplan for frokostmåltidet ….

·       Fra Tagensbo afdelingen indgik:

v Beskrivelse af institutionen

v Beskrivelse af hverdagen

 

Bemærkninger til selvregistreringen: OK

Indtryk fra rundvisning i institutionen inden tilsynsdialogen:

Stærebo består af 2 afdelinger, der har hver sin lokation. Stærevænget ligger i Grøndalsvænges skoledistrik og Tagensbo der ligger i Tagensbo Skoledistrikt.

Stærevænget har en idrætprofil og den samme pædagogik og profil er ved at blive indarbejdet i Tagensboafdelingen.

Den samlede institution er i gang med at udvikle fælles pædagogisk læreplan såvel som pædagogiske værdier og principper.

 

Den en 03.03.17 i Tagensbo:

Malene og Arne Bo viste rundt. Institutionen er siden sidste tilsynsbesøg blevet malet og der er blevet grundigt ryddet op. Alle stuerne er nu ændret fra traditionelle stuer med faste grupper, til indretning af forskellige funktioner i forhold til institutionens nye organisation og pædagogik (som er fælles med institutionens anden afdeling Stærebo). Hele personaler er stort set også skiftet ud der er således kun en medarbejder tilbage fra tidlige. Udgangspunktet er åbne døre og børnene vælger selv hvor de vil lege og med hvem. De voksne følger børnene. Alle voksne har ansvar for alle børn og alle børn har alle voksne. Ved rundvisningen var der endnu ikke mødt så mange børn frem og der var en god og fredelig stemning på stuerne. På en stue var der kun 2 børn der løb rundt og legede med hinanden – på den anden stue var der flere børn og to medarbejdere, den ene sad på en lille stol midt på gulvet og talte med et par børn, den anden gik rundt og ordnede forskellige småting - begge medarbejdere virkede nærværende og i god dialog med børnene.

Efter tilsynsdialogen gik jeg igennem institutionen igen - børnene var nu fordelt i mindre grupper og sad ved bordene og skulle i gang med at spise. På den ene stue blev der sunget (en lille mad sang) og der var en fredelig, hyggelig og god stemning.

 

Den en 08.03.17 i Stærevænget:

Jeg gik selv rundt i institutionen. På en fællestavle ved indgangspartiet var der opslag om at det i dag var båldag på legepladsen (det er der hver onsdag). Jeg gik først ind i børnehaveafdelingen. Næsten alle børnehavebørnene, på nær et par mindre børn, var ude på legepladsen – de sidste 2 børn var i garderoben, hvor Malene hjalp dem, dels med at finde toilettet, dels med at komme i overtøjet. Malene satte ord på sine handlinger, men lod børnene selv prøve at komme i deres flyverdragter og støvler.

På stuerne var der ingen børn og stolene var stadig oppe på bordene. På legepladsen var ca. 10 børn forsamlet rundt om en bålplads sammen med en medarbejder. Medarbejderen snakkede med forskellige af børnene og der var god kontakt og dialog om det der foregik. Børnene var meget nysgerrige og stillede flere spørgsmål til mig - og et barn inviterede mig på den tomatsuppe som de skulle have senere, når den var lavet over bålet. På den anden del af legepladsen løb ca. 8 børn rundt forskellige steder og legede - her så jeg en medarbejder.

Den ene stue var et stort rum, der var indrettet med gode muligheder for motoriske udfoldelser: stor gulvplads og med mange store pudeelementer der kan stables på forskellige måder.

Jeg gik videre ind i vuggestueafdelingen. På den ene stue var der 2 medarbejdere og 6 små børn. Den ene medarbejder sad ved et højt bord med de 6 børn og sang sange med fagter og med udgangspunkt i en lille kuffert med små klodser i. Børnene var meget optaget af klodserne og sangen, men blev lidt distraheret af min tilstedeværelse. Den anden medarbejder var ved at gøre klar til et lille formiddagsmåltid. Jeg fik at vide, at de også havde et par små børn som lige nu var ude og sove. God stemning. Søde nysgerrige børn og nærværende imødekommende voksne.

På den anden stue i vuggestuen var der 7 børn og 3 medarbejdere, samt en forældre (mor) med 2 små børn - det ene barn var i en babylift, og det andet barn på ca. 1½ år, som hun var ved at følge hen til bordet hvor de andre børn sad – 2 af børnene sad på en bænk op af væggen, og bordet, de andre 5 børn sad i høje stole rundt om bordet. To af børnene virkede lidt utrygge (nye børn) ved situationen, de øvrige virkede mere nysgerrige. Et par af børnene så ret små ud (under et år?). Den ene medarbejder sad ved bordet for at synge med børnene, før de fik deres fomiddagsmad - den anden medarbejder gik rundt på gulvet og gjorde klar til at servere maden for børnene - den tredje medarbejder talte med moderen.

Børnene var lidt distraheret??? af de mange voksne der var på stuen (hvoraf moderen til de 2 børn samt mig jo faktisk var fremmede) næsten alle børnene var mere optaget af at holde øje med de voksne på gulvet, end af sangen, så det kneb lidt med koncentrationen og at synge med.

Jeg valgte derfor at gå ud, for at give dem ”madro”.

Begge vuggestuegrupper er indrettet efter idrætsprofilen med de forskellige møbler og moduler der indgår i udviklingen af børnene kropslighed, sanser mv. der passede til aldersgruppen. Der var en rolig, god og hyggelig stemning på begge stue.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [CF1V1]

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i januar måned. de to sammenhængende dage anvendes til vores pædagogiske dage, hvor evaluering, refleksion, udvikling, m.v. af vore idrætspædagogiske praksis sker!

Ved alle søgn- og helligdage er der heller ikke åbent.

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

 

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

 

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38168186

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474