Pædagogisk Tilsyn

1 Selvregistrering

Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret?

Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød?

Overholder institutionen cirkulære om barneseler?

Overholder institutionen reglerne for befordring af børn?

Overholder institutionen kravene i bekendtgørelsen om legetøjsstandard?

Overholder institutionen reglerne om røgfri miljøer?

Overholder institutionen Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner?

Overholder institutionen anvisningerne i Fødevarestyrelsens vejledning om godkendelse af køkkener?

Overholder maden i institutionen de officielle ernæringsanbefalinger fra Fødevarestyrelsens vejledning?

Er der gennemført madvalg i institutionen indenfor de sidste 2 år?

Hvis institutionen er nybygget: Er der et frit gulvareal på 3 m2 pr. barn i vuggestuen og 2 m2 pr. barn i børnehave?

Ovenstående spørgsmål er ikke relevant

Har institutionen udarbejdet en pædagogisk læreplan indenfor de sidste 2 år?

På hvilke datoer afholder institutionen de op til 7 mulige lukkedage?

NB: Disse oplysninger skal opdateres under "Egne oplysningern på din institutionsside i InstitutionsWeb.

Er institutionens lukkedage planlagt i overensstemmelse med Københavns Kommunes retningslinier for lukkedage?

of9

2019

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Stærebo har ingen Lukkedage

Ja

2

 

http://institutionsweb.buf.kk.dWinstitutioner/3 5240x0/Form.

Hvor mange pædagogiske dage (dage hvor hele personalegruppen er samlet i udviklingsøjemed) har I afholdt i det forløbne år?

Er der gennemført en APV i institutionen indenfor de sidste 2 år?

Er der særlige sundhedsmæssige problemstillinger i jeres institution?

Overholdes reglerne for medicinhåndtering?

Ja

Overholder institutionen lovgivningen for journalisering, arkivering og brug af netværksdrev?

Har I sikret, at der er lavet arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for jeres faremærkede produkter?

Ja

Har institutionen en beredskabsplan?

Gennemføres der to årlige brandøvelser i institutionen?

Følges brandøvelserne op af en skriftlig evaluering?

Ja

BEMÆRK

Alle felter ovenfor skal være udfyldt, før du afslutter selvregistreringen.

Afsluttet

Ja

Selvregistreringstidspunkt:

Selvregistrering gennemført af:

29-05-2019

Arne Bo Nielsen

2 Faglig dialog

Sociale relationer barn/voksenkontakten

 

http://institutionsweb.buf.kk.dWinstitutioner/35240x0/Form.aspx?formid=ffl)70a86-2...

Indsats

Begrundelse

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Tilpasning af indsats

på begge matrikler observeres mange fine samspil mellem børn og voksne — både vuggestue og børnehave. Der observeres voksne der er smilende, imødekommende og lydhøre overfor børnene, og voksne der taler med børnene om deres oplevelser og hvad der optager børnene. I vuggestuen observeres der voksne der tydeligt rammesætter, hvad der skal ske og voksne der italesætter både børnenes og egne handlinger, sætter ord på barnets følelser mv.

Konkret observeres følgende:

En gruppe børn er ude at lege mellem kl. 12 - 14 i børnehaven. En voksen står sammen med en gruppe drenge (5 - 6 drenge) op ad en lav mur, hvor der er plantet krydderurter mv. De har fået øje på/fanget et insekt, som de lader kravle op ad en pind. Det er tydeligt at drengene og den voksne er meget fordybet i deres dialoger omkring insektet. Efter lidt tid opløses gruppen af drenge og den voksne siger, henvendt til et par stykker af dem, "har I lyst til at være med til at rense afløbsristen for sand, så vandet kan løbe væk når det regner?". Det vil drengene gerne og de henter små skovle fra sandkassen. Den voksne sætter sig ned på hug, og de samme 5 - 6 drenge graver på skift sand op ad risten mens de opmuntres af den voksne.

Der observeres dog også en variation i relations arbejdet blandt de voksne. Konkret observeres følgende:

Det er blevet frokosttid og de ældste børn har fundet deres pladser ved bordene i det ene grupperum. Børnene sidder og taler sammen enten to og to eller flere og venter på at alle er klar. Tre børn skal dække bord. En dreng sidder ved det ene bord, og taler en anelse højere end de andre børn, mens han ivrigt smiler og gestikulerer. Den voksne kommer ind i rummet og kigger med det samme over på drengen og siger højt gennem rummet: "Det der synes jeg, at du skal stoppe med, for det der magter jeg faktisk slet ikke". Drengen hører ikke hvad den voksne siger og fortsætter med at fortælle og gestikulere med sine arme. Den voksne går over til drengen og siger: "Så må du ud på gangen og sidde". Den voksne tager fat i barnet og følger ham ud på gangen, mens hun siger: "Nu kan du sidde her og sige alt det fjol du vil, og så henter jeg dig om lidt". Det er tydeligt at se, at drengen ikke bryder sig om at blive ført ud af stuen. Den voksne kommer tilbage ind på stuen og lukker døren bag sig. Knap to min. efter kommer drengen ind ad døren og forsøger at sætte sig over på sin plads. Den voksne siger til drengen: "jeg sagde jo, at jeg henter dig. Så har du jo ikke hørt efter". Den voksnes stemme er irettesættende, og drengen bliver fulgt ud igen.

Da der er blevet dækket bord, og alle børn har fået et stykke pizza, bliver drengen hentet ind fra gangen.

Det observeres, at de voksne er til rådighed og tilbyder deres hjælp, når barnet er usikker, bange eller ked af det. Konkret observeres følgende: Alle børnehavebørnene er på legepladsen (23 børn og 3 voksne). En voksen har netop inviteret til leg og fællesskab ("gemmeleg", "omvendt gemmeleg", "Kims leg med børn"). Børnene er engagerede i legene og de fleste børn vælger at deltage. En dreng falder og får en hudafskrabning i sin håndflade, han begynder at græde. En anden voksen går hen til ham, og går ned på hug, mens hun siger: "hvor slog du dig henne?" Drengen peger på sin håndflader Den voksne tager uden om drengen og siger: "Kom skal vi ikke gå hen og vaske din hånd og få sat et plaster på".

Drengen nikker og går sammen med den voksne hen til toilettet. Efter kort tid kommer han tilbage, og rækker hånden frem mod den anden voksne for at vise sit plaster. Den voksne smiler og siger til drengen: "Går det bedre nu hvor du har fået plaster på?" Drengen smiler og nikker.

Da der er taget særligt stilling til, hvordan udsatte børn sikres positiv voksenkontakt dagligt bør det gøres mere tydeligt hvordan institutionen understøtter opgaven med kompetenceudvikling, bevidst organisering og/eller lignende.

http://institutionsweb.buf.kk.dWinstitutioner/35240x0/Form.aspx?formid=ffl)70a86-2...

At Institutionen i gennem en kvalitativ evaluering, fx i en case fra en "barnets bog". Således det synliggøres at arbejdet med sociale relationer på baggrund af de opstillede mål, og det kontinuerlige handleplansarbejde

Inklusion og fællesskab

Indsats

BegrundelseDin tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

giver effekt for det enkelte barns udvikling.

Det vurderes at institutionsleder bør planlægge en proces, hvor personalet drøfter og reflekterer over:

 • hvordan de voksne gennem anerkendelse kan guide og vejlede børnene til en ønsket handling fremfor at irettesætte og regulere

Det vurderes ligeledes, at institutionsleder bør planlægge en proces, hvor personalet drøfter hvilke handlealternativer den voksne kan stille til rådighed over for børn der ikke umiddelbart er en del af børnefællesskabet således de disse børn inkluderes i fællesskabet.

Vedligeholdelse af indsats

Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig indsats for at styrke arbejdet med inklusion og fællesskab, som har sat tydelige spor i praksis.

Dette kommer f.eks. til udtryk ved:

 • Institutionen har opstillet konkrete mål for, hvordan de arbejder med inklusion og fællesskaber, og dette ses i praksis.
 • Der er sat mål for, hvordan institutionen sikrer, at alle børn oplever sig som en del af et socialt fællesskab, og samværet mellem børnene bærer præg af positive barn-barn-relationer.
 • Der er Iagt individuelle handleplaner for, hvordan børn med særlige behov inkluderes i fællesskabet, og handleplanerne omsættes i den daglige pædagogiske praksis.

Der observeres en god balance mellem børneinitieret- og vokseninitieret leg. Der ses voksne der inviterer til og deltager i leg og aktivitet eksempelvis bevægelseslege, hulelege, regellege mv. I overgange fra

f.eks. legeplads til eftermiddagscafé/leg observeres en tydelig og bevidst organisering af praksis, og at der er gjort klar/dækket op til leg, Konkret observeres følgende:

Børnene kommer løbende ind fra legepladsen. En voksen er "Kaospilot" og er placeret i gangareal og badeværelset, og hjælper de børn der har brug for det, med at få flyverdragter af, hjemmesko på mv. En anden voksen har gjort klar i frugtcaféen, En tredje voksen har dækket op til leg med BRIO togbane, puslespil og PLUS PLUS fordelt i tre legestationer. En fjerde voksen har åbnet KREA værkstedet, hvor børnene har mulighed for at klippe og klistre diverse.

På begge matrikler observeres en tydelig struktur omkring hverdagsrutiner, overgange, leg og aktivitet. De voksne er fint fordelt i rummene/på legepladsen, tilstedeværende og i relation med børnene. Det observeres, at de voksne ved hvor de skal være og hvad der skal ske.

Konkret observeres der dog en enkel variation i dette:

En gruppe børn er fordybet i leg på en stue. Nogen børn spiller "kryds og bolle"/lægger puslespil med en voksen, nogen bygger med PLUS PLUS og nogen hygger på en madras med store bløde puder. En voksen møder ind og siger henvendt til den anden voksne: "Ej, jeg har helt taget fejl af dagene og troede, at det var turdag i dag. Jeg har virkelig lyst til at tage på bibberen (biblioteket antager jeg) i dag sammen med børnene. Jeg gider altså ikke vente til i morgen. Skal vi ikke gå?". Den voksne der sidder og spille "kryds og bolle" med et par børn, kigger lidt rundt og trækker lidt på det, da hun svarer ja. Børnene bliver herefter bedt om at rydde op og tage tøj på, fordi nu skal de på bibberen (biblioteket). Dette virker uhensigtsmæssigt for det fællesskab der er

Institutionens bør oveveje hvorledes samarbejdet med ressourceteamet kan styrke det inkluderende miljø for alle børn i institutionen.

At der skal initieres en proces hvor medarbejderne reflektere over, om det er for den voksnes skyld eller for børnenes skyld at gruppen af børn spontant skal på tur. Flere af børnene bliver afbrudt i deres leg og flere af børnene kommer med på tur uden viden om, hvor se skal hen eller hvorfor. Hvad er det pædagogiske mål med spontant at tage på tur? Hvad skal det pædagogiske mål være med aktiviteter?

 

http ://institutionsweb. buf.kk.dWinstitutioner/3

 

Sprogindsatsen

Indsats

Begrundelse

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Forældresamarbejde

Indsats

Begrundelse

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Tilpasning af indsats

Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig indsats for at styrke arbejdet med sprog, som har sat tydelige spor i praksis. Dette kommer

f.eks. til udtryk ved:

 • Institutionen har opstillet konkrete mål for, hvordan de arbejder med sprogindsatsen, og dette ses i praksis.
 • Systematisk arbejde med sprog ses som en fast del af det daglige pædagogiske arbejde.
 • Det pædagogiske personales brug af sprogunderstøttende strategier ses i praksis.
 • Det fysiske læringsmiljø i institutionen indbyder til sproglige interaktion, dette kan optimeres.
 • Der er udarbejdet individuelle handleplaner for børn med sproglige udfordringer.
 • Der anvendes andetsprogsdidaktik i institutionen i det daglige pædagogiske arbejde.
 • Institutionens fokus på sprogindsatsen understøttes gennem kompetenceudvikling, intern sparring mv.
 • Institutionen evaluere løbende indsatsen ifht det enkelte barn sammen med forældrene

Det er den pædagogiske konsulents vurdering at institutionen på de stuer der i forvejen apteret med legetøj, kan optimerer mængden af aldersrelevant legetøj, der kan stimulerer og udfordrer særligt de ældste børn (kommende skolebørn). Stærebo kan ansøge Bufferpuljen om tilskud til indkøb af legetøj til særligt den ældste gruppe børn på begge matrikler (eksempelvis puslespil med større sværhedsgrad (flere brikker), små PLUS PLUSSER (fremfor kun store), mere LEGO og mindre DUPLO, spil målrettet børn i alderen 5 — 6 år osv.).

Det observeres, at Stærebo er certificeret idrætsinstitution, idet mange af rummene lægger op til bevægelseslege/aktiviteter.

Det vurderes at Stærebor med fordel kunne tydeliggøre samt udfolde deres legezoner i udvalgte rum der inviterer til rollelege endnu mere. F.eks. er der ingen zoner i Tagensbo der inviterer til rollelege (legekøkken/"restaurant"/udklædning/spejle mv.).

Den samlede sprogpraksis foldes ud i alle institutionens aktiviteter, institutionen har valgt at alle aktiviteter skal indeholde en sprogpraksis der følger de indsatser der er aftalt i følge de handlingsplaner der er aftalt for børn på fokuseret/særlig indsats.

Der ses mange børn der er multi sproglige og hvor forældre ikke er særligt dansksproglige stærke. Der er ikke tydelige modersmål reference i hjemmet. Her får forældre bla hjemmeopgaver for af institutionens personale

Personalet er meget optaget af at inddrage forældre i børnenes sprogudvikling og kan se tydeligt at de børn hvor forældrene støtter profiterer mest.

Det anbefales at der udføres en handlingsplan med det formål at optimere børnenes legemuligheder gennem en evaluering af de fysiske læringsmiljøer. Der kan søges midler fra Områdets bufferpulje. Det anbefales at de børn der vurderes ikke har behov for en sprogvurdering aktivt vælges fra i testen således det i datamaterialet kan ses at er taget stilling til barnets sproglige niveau.

Det anbefales også at kommentarfeltet i sprogvurderingen bruges aktivt for børn i særlige positioner.

Institutionen kan med fordel beskrive tydeligere hvorledes der arbejdes med børnenes sprogudvikling i det daglige feks i forbindelse med den nye læreplan

Vedligeholdelse af indsats

http://institutionsweb.buf.kk.dk/institutioner/3

Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig indsats for at styrke arbejdet med forældresamarbejde, som har sat tydelige spor i praksis. Dette kommer f.eks. til udtryk ved:

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Sammenhæng og overgange

Indsats

Begrundelse

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

                                                                                 of 9

Institutionen har opstillet konkrete mål for, hvordan de arbejder med forældresamarbejdet.

 • Institutionen har i samarbejde med forældrerådet/forældrebestyrelsen defineret, hvordan de forstår forældrepartnerskab, og forældrepartnerskabet understøttes i praksis (ved f.eks. godt informationsniveau, forventningsafstemning mv.),
 • Der er et tæt og ligeværdigt forældresamarbejde, hvor forældrene inddrages som en ressource i forhold deres barns trivsel og udvikling, fx igennem handleplansarbejdet med alle børn.

Institutionen har en god praksis med vejleding af forældre i forhold til barnets læring, sproglige og motoriske udvikling, og kan beskrive, hvilken forskel deres forældresamarbejde gør for børnene. feks gives der forældrelektier for børn på særlige handleplaner.

 • Institutionen bestræber sig på, at medarbejderne har gode forudsætninger for at indgå i et tæt og ligeværdigt forældresamarbejde -

f.eks. gennem kompetenceudvikling, sparring mv.

 • Forældrenes oplever sig inddraget i denne evaluering via f.eks. spørgeskema, brugerunderundersøgelse, rådsmøde eller lignende. og oplever et tæt og ligeværdigt samarbejde om deres barns trivsel, udvikling og læring? (fx gennem inddragelse af deres viden om barnet, lydhørhed over for ønsker og behov, et godt informationsniveau)

Institutionen inddrager forældrene i vejledning i forhold til barnets læring, sproglige og motoriske udvikling, som passer/afstemt ift. til forældrenes behov.

Institutionen har skabt rammer for en løbende dialog og vidensdeling, i hverdagen såvel som ved planlagte samtaler, med forældrene om deres barns trivsel, udvikling og læring. bla ved at alle børn har en handleplan (barnets bog) som forældrene er inddraget i.

Der er struktur for samarbejdets forløb i hele barnet cyklus i institutionen. Så når personalet eller forældrene bliver opmærksomme på, at barnet ikke trives, ikke lærer det, de har fokus på, eller ikke udvikler sig alderssvarende etablereres der tæt systematisk samarbejde. Generelt møder mange forældre op til forældremøder, feks 100% op til børnehavens forældremøder.

institutionen involverer forældrene gennem forskellige processer på møderne, bla gennem lege og spil.

At institutionen laver en kvalitativ evaluering af deres forældresamarbejde på baggrund af de opstillede mål, fx gennem interview med forældre. Således at deres oplevelser om inddragelse og deres børns udvikling kan eksponeres på institutionens hjemmeside, evt i samarbejde med bestyrelsen.

Tilpasning af indsats

Det vurderes, at institutionen har gjort en indsats i arbejdet med sammenhæng og overgange, men det har endnu ikke sat tilstrækkelige og tydelige spor i den fælles praksis med folkeskolen. Dette kommer f.eks. til udtryk ved:

Der arbejdes med sammenhæng og overgange, men der observeres ikke at der er tilbageløb fra folkeskolerne og der kan derfor ikke arbejdes ikke dette i det daglige pædagogiske arbejde.

Der er etableret en samarbejdsaftale jf. beslutningen i 'Stærkt samarbejde'.

Daginstitutionen arbejder systematisk med at skabe en god overgang for nye børn, der hhv. starter i daginstitutionen eller går fra vuggestue til børnehave. Mikroovergange i institutionen er der taget stilling til således at børn oplever at der en rød tråd i det daglige arbejde.

Institutionen udarbejder sammen med forældrene vidensoverdragelser bla på baggrund af dokumentationen fra barnets handlingsplan. Videns overdragelse udføres analog men i samme systematik som i KBH barn. videns overdragelser afleveres på alle 4 folkeskoler, forældrene til børn der skal på privatskole får dem udleveret så de selv kan overlevere til skolen. Overdragelser i 2018/19 er delvist udført institutionen deltager skolebesøg og skaber sammenhæng for børnene på tværs af daginstitution, skoler og fritidsinstitutioner ifbm de aftaler der indgås i 'Stærkt Samarbejde'?

http://institutionsweb.buf.kk.dWinstitutioner/3 5240x0/Form.

Daginstitutionen arbejder systematisk med at forberede en god overgang

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Indsats

begrundelse

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Evaluering af den pædagogiske læreplan

Skal evaluering afholdes i år?

Alsidig personlig udvikling

Social udvikling 06-06-2019                   of 9

for de børn der skal starte i skole I det kommende år igennem arbejde i storebørnsgrupper, gensidige besøg.

Der er stadig potentiale i at udvikle samarbejdet med de to lokale folkeskoler og fritidsinstitutioner, da institutionen generelt oplever at vidensoverdragelserne ikke bruges.

Institutionen bør arbejde med at styrke samarbejdet med folkeskolerne tidsinstitutionen, så man på baggrund af tilbageløb af viden kan udvikle arbejdet med børn inden skolestart.

Institutionen bør sammen med de lokale fritidsinstitutioner etablere et ligeværdig samarbejde om overgange, værdi og metodefællesskab på baggrund af daginstitutionens egen praksis.

Da daginstitutionens netværk er klynget omkring de tre skoler Grøndalsvænge-Tagensbo-Utterslev kunne der med fordel aftales fælles samarbejdsprocedure. Især da der nu er ansat nye ledere på Tagensbo og Grøndalsvænge skoler.

Tilpasning af indsats

Den pædagogiske konsulent vurderer, at institutionen har gjort en indsats i arbejdet med refleksion og metodisk systematik, dette har sat tilstrækkelige og tydelige spor i praksis med både børn og forældre gennem årshjul, handlingsplaner. Der er løbende drøftelser i personalegruppen af de metoder og den systematiske tilgang, man anvender eller ønsker at anvende.

Det vurderes gennem observationerne og dialogen om de forgående pejlemærker at institutionens arbejde med refleksion og metodisk ses gennem handleplansarbejdet og forældreinddragelsen. Der er opstillet mål for hvordan de arbejder med refleksion og metodisk systematik. Det er ikke så tydeligt hvorledes der arbejdes med at evaluere og udvikle anvendte metoder eller systematikker - f.eks. gennem udviklingsprojekter, kompetenceudvikling og hvordan personalet reflektere over anvendt viden og vidensdeler i personalegruppen. Institutionen arbejder systematisk med at anvende data fra f.eks.

trivselsmålinger og sprogvurderinger i planlægningen af pædagogiske tiltag og aktiviteter, dette sker i en tidsplan. Metoder genfindes tydeligt i institutionens daglige pædagogiske arbejde samt afspejles i institutionens indretning.

Institutionen bør inddrage ressourceteamet mere aktivt i deres arbejde med systematik for den gensidige læring.

Der bør også arbejdes med at refleksionerne og det systematiske arbejde gøres mere synligt for forældrene.

Institutionen kan beskrive, hvilken forskel deres systematiske og metodiske arbejde gør for børnene gennem en kvalitativ proces, men også en vurdering af hvorledes de udviklingsmål der stilles i børnenes handlingsplaner nås og hvilken effekt dette skaber for børnene.

http ://institutionsweb.buf.kk.dWinstitutioner/35240x0/Form.

Institutionen bør gøre det synligt hvorledes der arbejdes med medarbejdes kompetenceudvikling.

Kommunikation og sprog

Krop, sanser og bevægelse

Natur, udeliv og science

Kultur, æstetik og fællesskab

Hvad har de to års indsatser givet anledning til af forandringer i jeres praksis?

Hvilke dokumentationsmetoder har i brugt?

Beskriv hvilken betydning har arbejdet med den pædagogiske læreplan haft for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Hvordan har I inddraget forældrebestyrelsen og forældrerådet i arbejdet med de pædagogiske læreplaner?

Hvordan arbejder I med den nye styrkede læreplan?

Opfølgning Her noteres særlige forhold, aftaler eller lignende der er indgået med institutionen/enheden.

Afsluttet

Afslutningstidspunkt:

Afsluttet af:

                                                 06-06-2019                                of9

Ja

06-06-2019

Henrik Schackjnger

Larsen

 

http://institutionsweb.buf.kk.dWinstitutioner/35240x0/Form.aspx?formid=ffl)70a86-2...

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i januar måned. de to sammenhængende dage anvendes til vores pædagogiske dage, hvor evaluering, refleksion, udvikling, m.v. af vore idrætspædagogiske praksis sker!

Ved alle søgn- og helligdage er der heller ikke åbent.

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

 

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

 

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38168186

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474