selvstyrende team

SELVSTYRENDE TEAM

Together Everyone Achieve More 

Vision/ambition:

I forsøget på at skabe rum for kreativitet og kvalitet, selvstændig opgaveløsning og øget engagement og trivsel indfører Stærebo selvstyrende teams.

Målet er at fremme effektiviteten og kvaliteten i arbejdet.                         

Midlerne er at arbejde bevidst med kulturen, kommunikationen og magtudøvelse i og omkring teamet, at skabe læring og udnytte forskelligheder til konstruktiv udvikling frem for destruktiv konflikt.

Definitionen af et team; team er en lille organisatorisk enhed sammensat af typisk fem-ni personer, der sammen skal varetage et fastlagt opgavefelt og arbejde hen imod realisering af fælles mål. Teamet har et fælles ansvar for at nå målsætningerne. Når de oplever at have medbestemmelse og ønsker at anvende retten til medbestemmelse, så har gruppen tranformeret sig til et team. Når deltagerne er nået frem til at opfatte sig som et team, oplever de en klar grænse mellem teamet og dets omverden.

Teamet får typisk indflydelse på, hvordan deres arbejde skal udføres, med andre ord får teamet frihed til at tilrettelægge, koordinere og gennemføre arbejdet på den måde, som teamets medlemmer finder mest hensigtsmæssigt. Ligeledes medvirker teammedlemmerne selv i vurderingen af, om de når deres mål. Dette sker under konstant overvågning og vejledning fra den nærmeste leder.

At skabe en fælles definition af, hvad 'selvstyrende' betyder, bliver en meget vigtig opgave i organisationen

Ved teamets start:

- visioner og mål for teamet - Spilleregler for samarbejdet - optimal brug af alle teamdeltagernes ressourcer mv.  -Udvikle en god refleksionspraksis med udgangspunkt i nogle faste rutiner for, hvordan og hvornår de reflekterer over deres samarbejde, håndtering af arbejdsopgaver, håndtering af opståede konflikter mv.

Indsporing:

Det gode team er præget af, at alle teammedlemmerne arbejder i samme retning, at de opgaver, de hver især arbejder med, understøtter hinanden. Dette kræver, at deltagerne i teamet er opmærksomme på, hvordan deres kompetencer og individuelle opgaver komplementerer hinanden, og at de arbejder ud fra eksplicit formulerede fælles mål, visioner og prioriteter.  Synergi i opgaveløsningen kan opstå, hvis alles evner, kompetencer og erfaringer bringes maksimalt i spil i forhold til at sikre de fælles mål.  Teamet deler en fælles viden, om hvordan de kollektivt bedst løser den enkelte opgave.

Refleksion:

Det gode team er også præget af evnen til refleksion hos alle teamets deltagere. Evnen til refleksion er helt afgørende, for kun herigennem kan teamet løbende udfordre eksisterende arbejdsmåder, fortolkningsmønstre, antagelser og værdier, der eller tages for givet.  En forudsætning for at kunne reflekterer i fællesskab er, at teamdeltagerne tør være ærlige og er i stand til at håndtere flertydighed, konflikter og tvivl. Det er igennem italesættelse af de forskellige meningsdannelser i teamet, at der åbnes op for refleksion og for en dybere granskning af, hvilke fordele henholdsvis ulemper de enkelte meningsdannelser har for det enkelte individ og for teamet. 

Det gode team er dermed kendetegnet ved, at der er plads til mange forskellige konstruktioner af den sociale verden, og at ingen af disse konstruktioner betragtes som værende mere sande end andre, men blot hver især udtryk for de interesser, kulturelle forforståelser og narrativer om sig selv og sin omverden, som de enkelte teamdeltagere er bærere af.

Samhørighedsfølelse:

Denne følelse kommer til udtryk ved, at den enkelte deltager glæder sig over teamets resultater, uanset om han selv har medvirket til disse eller ej. Den enkelte har desuden en stærk disciplin og ansvarsfølelse i forhold til teamets arbejde.  Det vil sige, at alle støtter op om alle; at ingen er færdige, blot fordi de har løst de opgaver, de havde ansvaret for, hvis andre deltagere i teamet stadig kæmper med at få løst deres opgaver.

Kulturskabende:

En central del af Scheins kulturdefinition er, at kultur er det, som kulturens medlemmer er enige om.; fælles antagelser, der betragtes som gyldige, underforstået at disse antagelser opfattes som gyldige af alle.

Kulturens funktion er at sikre forudsigelighed, skabe tryghed og klarhed om det, der kan synes tvetydigt. Tryghed og klarhed opleves at være ønskværdigt for det enkelte individ i modsætning til angst og uforudsigelighed.

Roller

Formelle roller

Uformelle roller

Eksempler på formelle roller kan være mødelederen, den evalueringsansvarlige, referenten eller den, der koordinerer arbejdet mellem teamets medlemmer ved løsning af en given opgave.

 

Roller af mere uformel karakter kan både være arbejdsroller knyttet direkte til opgavevaretagelsen, f.eks. hvem det er, der fejer i børnehaven efter frokost, ligesom det kan være roller, der i højere grad knytter sig til personens oplevede personlighed, styrker og svagheder. Eksempler på dette er rollen som den, der altid har meget taletid på møderne, eller rollen som den fagligt stærke.

 

Optimalt set må rollefordelingen og graden af formalisering af dette være bestemt af, hvad teamdeltagerne og eventuelle andre interessenter ser som mest hensigtsmæssigt under hensyntagen til opgavetypen, individuelle interesser og andre situationsbestemte faktorer. Derfor vil alt andet end en løbende forhandling af rollefordeling og formaliseringsgrad være uhensigtsmæssigt.

Kommunikation:

Den gode kommunikation i en socialkonstruktionistisk forståelse handler ikke om, hvorvidt og hvordan afsenders budskab når klart frem til modtager. Det handler nærmere om, hvilke betydninger der skabes i en given situation, og hvordan disse betydninger påvirker den sociale verden, som teamdeltagerne skaber sammen via deres kommunikation med hinanden.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

 

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012